Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,51 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojo pareigoms eiti:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. Turėti patirties rengiant ir įgyvendinant socialinės srities programas ir/ar projektus;
3. Gerai išmanyti ir taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius socialinį darbą, darbo santykius, viešuosius pirkimus;
4. Išmanyti teisės aktų rengimo ir dokumentų rengimo taisykles, turėti patirties rengiant ir gebėti rengti teisės aktų projektus;
5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
7. Mokėti užsienio kalbą;
8. Išmanyti darbo su klientais metodus;
9. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti , apibendrinti informaciją, savarankiškai priimti tinkamus sprendimus;
10. Gebėti dirbti komandoje, planuoti ir kontroliuoti įstaigos veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti.

 

Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ( el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį) privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes); šiame sąraše išvardyti, kokius įgūdžius turi iš nurodytų kvalifikaciniuose reikalavimuose.

4. Užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedą).

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje ir Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje, Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro  interneto svetainėje. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo dokumentų priėmimo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre (Veisiejų g. 17, Druskininkai), Tel. (8 313) 58 072; el. p. druskininkuspc@gmail.com