VEIKLOS SRITYS

1.Organizuoja ir teikia bendrąsias socialines paslaugas:

1.1. informavimo;

1.2. konsultavimo;

1.3. tarpininkavimo ir atstovavimo;

1.4. maitinimo organizavimo;

1.5. aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne;

1.6. transporto organizavimo;

1.7. sociokultūrines;

1.8. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo;

1.9. kitas bendrąsias socialines paslaugas.

 1. Organizuoja ir teikia specialiąsias socialines paslaugas:

2.1. pagalbos į namus paslaugas;

2.2. socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo;

2.3. apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose;

2.4. laikino apnakvindinimo;

2.5. intensyvios krizių įveikimo pagalbos;

2.6. psichosocialinės pagalbos;

2.7. pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams ir šeimynų dalyviams;

2.8. apgyvendinimo apsaugotame būste;

2.9. dienos socialinės globos asmens namuose;

2.10. trumpalaikės socialinės globos;

2.11. integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) asmens namuose.

3.    Vykdo Globos centro funkcijas.

 1. Vykdo atvejo vadybą;
 2. Moka pagalbos pinigus;
 3. Organizuoja ir koordinuoja kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai bei teikia vaikų priežiūros paslaugas;
 4. Aprūpina techninės pagalbos priemonėmis; 
 5. Lankosi asmens (šeimos) namuose, tikrina buities ir gyvenimo sąlygas;
 6. Nustato asmens (šeimos), pageidaujančio gauti socialines paslaugas, kurias finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, socialinių paslaugų poreikį; periodiškai peržiūri asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu;
 7. Vertina asmens, sukakusio senatvės pensinį amžių, savarankiškumo lygį asmens specialiųjų poreikių nustatymo procese;
 8. Savarankiškai ar kartu su valstybės, savivaldybės ar nevyriausybinėmis organizacijomis rengia ir vykdo socialines programas, projektus bei akcijas;
 9. Informuoja visuomenę apie Centro veiklą ir formuoja teisingą visuomenės požiūrį į asmenis su negalia, senyvo amžiaus  ir kitus asmenis bei jų problemas;
 10. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais pavestas funkcijas.

 

 

Pakeisti teksto dydį